Privacyverklaring Energiek Alphen aan den Rijn

Coöperatie Energiek Alphen aan den Rijn (EA) hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en transparantie daaromtrent. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe EA als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ gegevens verzamelt, deelt, gebruikt en/of anderszins verwerkt, die verband houden met u of die u identificeren (hierna: ‘persoonsgegevens’), een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Identiteit en contactgegevens

Coöperatie Energiek Alphen aan den Rijn, p/a Bergmolen 81, 2406 KW Alphen aan den Rijn, info@energiekalphenaandenrijn.nl.

Persoonsgegevens en doeleinden voor verwerking

EA verwerkt persoonsgegevens om informatie over zijn activiteiten aan te bieden door middel van nieuwsbrieven, evenementen, vraagbeantwoording en overige activiteiten. EA verwerkt daartoe de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres, mailadres en telefoonnummer en evt. de naam van de organisatie namens wie u optreedt.

Met uw naam en e-mailadres kunt u zich tevens inschrijven voor onze nieuwsbrieven. U kunt zich te allen tijde uitschrijven via een link in de desbetreffende e-mail.

Gedurende uw bezoek op de website van EA slaan wij het Internet Protocol-adres (IP-adres) van uw computer op, alsmede het type besturingssysteem, de internetbrowser en de bezochte webpagina’s. Deze technische informatie wordt gebruikt om de website te beheren en u alle functionaliteiten van de website te kunnen leveren, om eventuele technische storingen op te lossen of de bereikbaarheid van bepaalde delen van de website te verbeteren.

EA kan bezoekers van de website verwijzen naar andere bronnen. Op onze website zijn bijvoorbeeld links naar derden opgenomen. EA draagt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en voor de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze derden te lezen.

Bewaartermijnen

EA bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, dan wel niet langer dan wettelijk is toegestaan. Indien u zich via opt-out heeft uitgeschreven voor onze nieuwsbrieven, verwijderen wij uw persoonsgegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk.

De hiervoor beschreven technische gegevens, zoals het IP-adres en de browsergegevens van uw computer, worden niet langer dan 1 maand bewaard.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

EA deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar dienstverlening (bijv. de hosting van de website), of voor zover EA hiertoe wettelijk is verplicht. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van EA (‘verwerkers’), wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om een zorgvuldig gebruik en passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. EA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw persoonsgegevens worden nimmer doorgegeven aan partijen of landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Beveiliging van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. EA heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen misbruik, verlies of onrechtmatige verwerking. Hiertoe gebruikt EA meerdere beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, alsmede fysieke beveiliging van ruimtes waar de gegevens zijn opgeslagen.

Uw rechten

U heeft het recht om inzage, wijziging, aanvulling of om gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens te verzoeken. Daarnaast heeft u het recht om gegeven toestemming voor bepaalde gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u gebruik wilt maken van uw wettelijke rechten of wanneer u andere vragen en/of opmerkingen heeft over de verwerking en/of bescherming van uw persoonsgegevens door EA, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@energiekalphenaandenrijn.nl. EA reageert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

EA wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht

Deze Privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Alphen aan den Rijn, juni 2018