Het Klimaatakkoord

Het akkoord van Parijs (ook Parijs-akkoord of klimaatakkoord), een onderdeel van het Klimaatverdrag, is een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde te beteugelen. Het akkoord is op 12 december 2015 gepresenteerd op de klimaatconferentie van Parijs 2015.

In het akkoord wordt de bovengrens van 2 graden opwarming ten opzichte van het pre-industriële tijdperk voor het eerst in een juridisch instrument vastgelegd. Bovendien wordt het streven vastgelegd om de opwarming beperkt te houden tot 1,5 graad. Verder moet er nu snel een eind komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen, aangezien dit een belangrijke oorzaak is van de overmatige CO2-uitstoot.

Het verdrag eist van lidstaten dat zij nationale klimaatplannen opstellen die ambitieus zijn en waarvan het ambitieniveau bij ieder nieuw plan moet stijgen.

Het Nederlandse Klimaatakkoord heeft één groot doel: om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Dat is 48,7 megaton (48,7 miljard kilogram) minder broeikasgassen dan met bestaand beleid al zou moeten worden gerealiseerd. Het belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide (CO2). Daarom richten we ons in Nederland vooral op het verminderen van de CO2-uitstoot in de lucht.

Het Nederlandse klimaatakkoord

De uitkomsten van dit akkoord zullen grotendeels bestaan uit randvoorwaarden (subsidies, belastingen, wetten, e.d.) die de regering moet treffen om de doelstellingen te gaan halen.

Het Energieakkoord

Op 6 september 2013 sloten ruim veertig partijen in Nederland een Energieakkoord voor duurzame groei. De komende jaren gaan zij fors investeren in energiebesparing en
hernieuwbare energieopwekking. Het Energieakkoord is daarom niet
alleen goed voor het milieu, maar ook voor de Nederlandse
economie: het levert tienduizenden nieuwe banen op, verbetert het
concurrentievermogen van de industrie en vergroot de export.
Onze energie moet betrouwbaar en betaalbaar blijven. Daarom
maken we meer ruimte voor schone, hernieuwbare energie.
Dat is energie die opgewekt is uit bijvoorbeeld zonlicht, wind of water
– bronnen waar we steeds opnieuw uit kunnen putten.

Een belangrijk voordeel van schone energie is dat we daarmee de
uitstoot van CO2 (broeikasgas) en andere vervuilende stoffen
drastisch verminderen. Daarmee leveren we – als klein land – onze
bijdrage aan het oplossen van klimaatproblemen. We dragen eraan
bij dat ook onze kinderen en kleinkinderen in gezondheid en
welvaart op aarde kunnen leven.

De uitwerkingen

De komende jaren nemen we dus gezamenlijk belangrijke stappen in de
‘vergroening’ van onze energievoorziening. Het wordt
bijvoorbeeld financieel en praktisch aantrekkelijk voor burgers
om te investeren in energiebesparende maatregelen, zoals
muurisolatie of dubbel glas. Ook meedoen aan coöperatieve
initiatieven voor duurzame energieopwekking, bijvoorbeeld
zonnepanelen of windmolens, levert financieel voordeel op.
Woningcorporaties gaan ervoor zorgen dat hun huizen
energiezuiniger worden. Industriële bedrijven gaan investeren in
energie-efficiëntere productieprocessen, bijvoorbeeld door
hergebruik van warmte. Bedrijven die goederen of mensen
vervoeren, gaan steeds verder overschakelen op schone energie.
De Nederlandse Clean Tech-industrie, die voortdurend nieuwe
duurzame toepassingen ontwikkelt, gaat daarmee in binnen- en
buitenland de boer op.

Op deze website vindt u alle informatie over het Energieakkoord
voor duurzame groei en het volledige akkoord (pdf).

De bovenstaande doelstellingen kunnen alleen bereikt worden in nauwe samenwerking met:

de landelijke overheid, regionaal, gemeentes, wijkorganisaties, coöperaties, en ook de burgers.

Holland Rijnland